PRAKTISKO ZINĀŠANU PILNVEIDOŠANA ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀS UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅIEM UN PEDAGOGIEM

Jauniešu garantija

Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2 

Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001

Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001

ESF projekts "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai"

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

„Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos” (Start- ups promotion).

Projekta mājas lapa

Nr. 2010/0093/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/005

Izglītības programmu "Enerģētika" un ""Būvdarbi" mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana.

JoomShaper