Uzņemšana pamatskolā

UZSĀK 2016. GADĀ DZIMUŠO BĒRNU

REĢISTRĀCIJU PAMATIZGLĪTĪBAS IEGUVES

UZSĀKŠANAI 2023./2024. MĀCĪBU GADĀ

Vecāki (likumiskais pārstāvis), piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē:

 

Attālināti

Klātienē

Nosūta uz skolas e-pastu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

direktoram adresētu iesniegumu, kurš ir parakstīts ar elektronisko parakstu vai parakstīts ar roku un ieskenēts PDF formātā.

E-pasta vēstulei pievieno:

·       izziņu, ka tiek apmeklēta izglītības programma piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai,

·       pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu, pedagoģiski medicīniskās komisijas, izglītības un skolu vai klīniskā un veselības psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga atzinumu par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

·       Uzrāda vecāku (likumiskais pārstāvis) personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID);

·       Aizbildņi uzrāda Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;

·       Raksta direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa pieejama skolā uz vietas vai skolas mājas lapā);

·       Uzrāda bērna dzimšanas apliecību;

·       Iesniedz izziņu, ka tiek apmeklēta izglītības programma piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai.

 Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu gadu.

Jāiesniedz:

  • ārsta izziņa
  • izziņa par pirmsskolas izglītības apguvi

Skolā tiek uzņemti visi

 

Dokumentus pieņem Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā:
Centra iela3, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov.

Pirmdiena

9:00 – 14:00

Otrdiena

9:00 – 14:00

Trešdiena

9:00 – 14:00

Ceturtdiena

9:00 – 14:00

Piektdiena

9:00 – 14:00

 

Ar prieku gaidīsim Jūs mūsu skolā!

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas administrācija

JoomShaper