Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Zaļenieku KAV ir iesaistījusies ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

PRAKTISKO ZINĀŠANU PILNVEIDOŠANA

PRAKTISKO ZINĀŠANU PILNVEIDOŠANA ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀS UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅIEM UN PEDAGOGIEM

Jauniešu garantija

Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2 

Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001

Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001

ESF projekts "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai"

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

„Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos” (Start- ups promotion).

Projekta mājas lapa

JoomShaper