Darba grupu tikšanās digitālās stratēģijas izstrādē

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Erasmus+ programmas projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekspertiem izstrādā digitālo stratēģiju, paredzot vairākas aktivitātes skolas digitālās vides un pedagogu digitālo kompetenču stiprināšanā.

Uzsākot darbu pie digitālās stratēģijas izstrādes, tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā iekļauti gan skolas pedagogi, gan darba devēju pārstāvji, gan politikas veidotāji. Pirmā darba grupas tikšanās notika rudenī, 2021. gada 7. oktobrī. Sanāksmē piedalījās Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Andris Ozoliņš, RERE Meistari galdniecības vadītājs Normunds Kotāns, Latvijas Amatniecības kameras amata meistare Elga Zariņa, skolas administrācija un pedagogi. Darba grupa tika iepazīstināta ar skolas attīstības stratēģiju 2021. - 2027., skolas digitālās stratēģijas plānoto struktūru un darbu pie tās izstrādes Erasmus+ projekta ietvaros sadarbībā ar projekta ekspertiem no  Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Darba grupa diskutēja pie jautājumiem par pirmajiem soļiem digitālās stratēģijas izstrādē – aptaujas organizēšanu skolas pedagogiem, audzēkņiem un darba devējiem, lai apzinātu esošo situāciju IT aprīkojuma izmantošanā un digitālo kompetenču izvērtējumā. Tāpat tika diskutēts par skolas attīstības stratēģijā jau iekļautajām prioritātēm mācību vides digitālizācijā un to pēctecību digitālās stratēģijas izstrādē projekta ietvaros.

Digitālās stratēģijas izstrāde tuvojas noslēgumam un kopā šobrīd ir notikušas trīs darba grupu sanāksmes. Darba grupās kopīgi izanalizēti veikto aptauju rezultāti un apkopoti ieteikumi, strādāts pie vienotu vadlīniju izveidošanas digitālo mācību materiālu izstrādei. Tāpat darba grupas diskusiju rezultātā tika izvērtētas skolas vajadzības digitālās platformas (Moodle) struktūras noteikšanai un vienota vizuālā tēla veidošanai digitālajā vidē (sociālajos tīklos, mājas lapā u.c.).

Darbs pie digitālās stratēģijas izstrādes notiek arī projekta sadarbības partneru izglītības iestādēs Lietuvā un Slovākijā. Projekta partneri paveikto darbu pie dokumenta izstrādes prezentēs aprīlī, projekta administratīvā personāla plānotajā vizītē Lietuvā no š.g. 20. – 22. aprīlim.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 2.maija līdz 2023.gada 31.martam. Projekta kopējais finansējums - 99 377 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. ZKAV projekta īstenošanai pieejamais finansējums ir 44 922 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Vīpule-Kuļika
Projekta vadītāja asistents

JoomShaper