Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001

Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001

ESF projekts "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai"

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

„Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos” (Start- ups promotion).

Projekta mājas lapa

Nr. 2010/0093/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/005

Izglītības programmu "Enerģētika" un ""Būvdarbi" mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana.

Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana.

Stipendijas

Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

Projektu mājas lapa

Nr. 2010/0217/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/006

Nr. 2010/0217/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/006

Zaļenieku vidusskolas ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija vispārējās vidējās izglītības kvalitātes uzlabošanai Jelgavas novadā.

JoomShaper