Aktīvie projekti Zaļenieku KAV 2020./2021. m.g.

Informācija - pielikumā.

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS APMĀCĪBAS UZSĀKŠANA BŪVNIECĪBAS UN RESTAURĀCIJAS NOZARĒS ZEMGALĒ UN PAŅEVEŽĀ

  • Projekta nr. LLI-315
  • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-31.10.2019.

 

  • Projekta mērķis: uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 290 334.64, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 234 962,18, no tās programmas finansējums 85% - 199 717,85; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 23 496,22, valsts līdzfinansējums 5% - 11 748,11

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneris:  Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva)

Projekta aktivitātes ietver Restaurācijas nama izveidi Zaļeniekos (Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas telpās), 8 profesionālās izglītības programmu uzlabošanu, atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras meistaru rekomendācijām; 215 topošo restaurācijas un būvniecības speciālistu apmācību, atbilstoši darba devēju prasībām un 61 esošo darbinieku profesionālo pilnveidi. Projekta ietvaros notiks arī vizītes pie sadarbības partneriem, Latvijas Amatniecības kamerā un apmācības Vācijas profesionālās izglītības centrā.

Projekta nosaukums angļu valodā: Initiation of working environment based training in construction and restoration industry at Zemgale and Panevezys/ Initiation of WEBT

Pielikumi: Restauratoru nama meistarklašu neformālās izglītības programmu licences

Publicitāte:

Uzsāk projektu, kas veicinās restauratoru prasmes

Noslēdzas darbs pie profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” pilnveidošanas

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekta koordinators:
Lelde Šantare

Tālr.: 63048487;
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2./16/I/001

ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē

Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē

Projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035287 

Īstenošanas laiks: 01.12.2017. - 31.07.2019. 

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Zaļenieku KAV ir iesaistījusies ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

JoomShaper