Restaurācija

Restaurācija - iegūstamā kvalifikācija restauratora asistents ar specializāciju mūrnieku un apdares darbos, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi, ar vidējo izglītību - mācību ilgums 2 gadi.

Restauratora asistents ir kultūras mantojuma saglabāšanas speciālista palīgs, kurš strādā kvalificētu restauratoru vadībā. Restauratora asistenta profesionālās darbības pamatuzdevumi ir kultūras vērtību - ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu - tehniskā stāvokļa saglabāšana, konservācija un restaurācija.

Restauratora asistents konsekventi ievēro profesionālās ētikas normas, viņš ir atbildīgs par priekšmeta autentiskuma kā pagātnes garīgās, reliģiskās, amatnieciskās, mākslinieciskās vai noteiktas vēsturiskās situācijas dokumentālo liecību saglabāšanu. Restauratora asistents izprot un ievēro priekšmetu dokumentālo dabu. Restauratora asistents sadarbojas ar citu profesiju pārstāvjiem, ievēro vispārpieņemtu zinātnisku restaurācijas darba metodiku, kas ietver: objekta un avotu izpēti, analīzi, interpretāciju, apkopojumu.

Restauratora asistents veic kultūras vērtību saglabāšanu un sekmē vēstures un mākslas liecību dziļāku izpratni sabiedrībā.

Video par dalību Jelgavas Vecpilsētas ielas svētkos: šeit.

Video par dalību SkillsLatvia 2017: šeit.

JoomShaper