Vispārējā izglītība

Zaļenieku KAV neklātienē piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (10. – 12. kl.) un pamatizglītības programmu (9. kl.).

Pamatizglītības pakāpē notiek sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē vai profesionālajai darbībai, dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguve un vērtīborientācijas veidošanās.

Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina pamatizglītības sertifikāts.

Beidzot vidusskolu, izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu. Centralizētā eksāmena vērtējumu apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Šie vispārējo vidējo izglītību apliecinošie dokumenti dod tiesības turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības programmā.

JoomShaper