Vispārējā izglītība

 1. Pamatizglītības programmu galvenie mērķi ir šādi:
  • nodrošināt izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;
  • radīt pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai;
  • veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību;
  • sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti.
 2. Pamatizglītības programmu galvenie uzdevumi ir šādi:
  • veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas, sociālajiem un ilgtspējīgas attīstības procesiem, morāles un ētikas vērtībām;
  • nodrošināt valodas un matemātikas pamatzināšanu un pamatprasmju apguves iespēju;
  • nodrošināt iespēju apgūt mācīšanās pamatprasmes un informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamatiemaņas;
  • nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības;
  • nodrošināt iespēju gūt radošās darbības pieredzi;
  • veidot pamatpriekšstatu par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras mantojumu;
  • izkopt saskarsmes un sadarbības spējas;
  • iemācīt apzināties savu un citu atbildību par veselību.

Sākot ar 2020. gada 1. septembri:

Pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Pamatizglītības uzdevumi ir:

stiprināt visaptverošu izpratni par tiesiskumu un tādām vērtībām kā dzīvība (tajā skaitā veselība), cilvēka cieņa (tajā skaitā vienlīdzība), brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts, veidojot vērtējošu attieksmi un atbildību par sevi un savu rīcību;

nostiprināt un attīstīt zināšanas, izpratni un pamatprasmes, lai sekmīgi turpinātu tālāko izglītību;

apgūt dažādos kontekstos un mācību jomās nepieciešamās caurviju prasmes, lai stiprinātu jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, veidotu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus.JoomShaper